Alışveriş ve Bireysel Krediler
için
Yeni Bir Mobil Platform

ALIŞVERİŞ PAKETİ İŞLEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu bilgilendirme Finso Satıcı Portalı Uygulaması ve Finso SalesPro Mobil Uygulaması (bundan sonra bundan sonra her ikisi birlikte “Satış Temsilcisi Uygulamaları” olarak anılacaktır) üzerinden bizlere ilettiğiniz kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda otomatik yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Finso Finansal Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi (bundan sonra “Finso” olarak anılacaktır) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında bilgilendirilmenizden ibarettir.

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi

 

Ad, soyad, cep telefonu, Finso hizmetlerinden yararlanmak istediğiniz ürün bilgileri şeklinde kişisel verileriniz, Satış Temsilcisi Uygulamaları ile entegre edilmiş satıcı firmalara ait mağazalardan alışveriş yapmanız halinde; satış personelinin telefon numaranızı alarak sisteme girmesi ve sistemde kayıtlı cep telefonuna gönderilen doğrulama OTP (SMS) kodunun girilmesi ile sizin için ürün paketinin oluşturulması, diğer indirim, depozito vb. tutarların paketinize tanımlanması ve belirli bir süre içerisinde alışveriş paketine ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmeniz için müşterilerimiz için tasarlanmış olan Finso Pay – Finso Müşteri Mobil Uygulaması’na gönderilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5/2 uyarınca sözleşmenin ifası ve bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

 

Satış Temsilcisi Uygulamaları’nda mağaza sahibi tarafından yetkilendirilmiş olan satış temsilcisi, sizden talep etmiş olduğu cep telefonu numaranız, Finso hizmetlerinden yararlanmak istediğiniz ürün bilgileri şeklinde kişisel verilerinizi Satış Temsilcisi Uygulamaları üzerinden alışveriş paketinizin oluşturulması amacıyla almakta olup, OTP (SMS) onay kodunu satış temsilcisine iletmenizi takiben alışveriş paketinizin içerik ve son durumunu müşteriler için tasarlanmış olan Finso Pay Mobil Uygulaması üzerinden görüntülemeniz mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, yukarıda belirtilmiş olan kişisel verileriniz sözleşmenin ifası ve bir hakkın tesisi gereği için talep edilmekte Satış Temsilcisi Uygulamaları ve Finso Pay Mobil Uygulaması aracılığıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi

 

3.1. Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ile haklarımızı kullanabilmek amacıyla KVKK 5/2 uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Vergi dairesi, Mahkemeler, Tüketici Hakem Heyetleri.

 

3.2. Kişisel Verileriniz; gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılmaktadır. Örneğin; Kişisel verileriniz, bir hukuki uyuşmazlık halinde hizmet aldığımız ‘’Avukatlar’’ ile, mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız ‘’Mali Müşavirler’’ ile denetim durumlarında ‘“Denetçiler’’, merkezi olarak temin edilen bazı hizmetlerin ifası nedeniyle, gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

 

4. Haklarınız

 

Finso tarafından verilerinizin işlendiği ve Finso’nun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

 

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Finso’nun söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Finso’dan, yine Finso tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

 

5. Yükümlülükleriniz

 

Satış Temsilcisi Uygulamaları üzerinden alışveriş işlemi gerçekleştirdiğiniz mağaza yetkilisine ürünün paketlenmesi ve telefonunuza onay kodu gönderilmesi işlemlerine ilişkin paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından Finso, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu değildir. Bu kapsamda; paylaştığınız veriler bakımından aydınlatma yükümlülüğü ve gerekli hallerde açık rıza alma yükümlülüğünün veri sorumlusu olan satıcının yükümlülüğü olduğunu, Finso’nun bu konuda herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

6. Veri Sorumlusuna Başvuru

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

7. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

 

Veri Sorumlusu Unvanı: FİNSO FİNANSAL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Mersis Numarası: 0388143442200001

E-Posta Adresi : info@finso.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: finsoteknoloji@fhs05.kep.tr

Fiziki Posta Adresi: KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ KAYIŞDAĞI CADDESİ ALLİANZ PLAZA SİTESİ NO: 1 İÇ KAPI NO: 108 KAT:29 ATAŞEHİR-İSTANBUL